CO OBEJMUJE UPADŁOŚĆ

Jakie długi obejmuje upadłość konsumencka?

 

Upadłość konsumencką obejmuje następujące długi:

– zobowiązania, które powstały do dnia ogłoszenia upadłości,

– kredyty konsumenckie, kredytu hipoteczne, pożyczki, w tym zawarte w osobami prywatnymi,

– długi publiczno-prawne (Urząd Skarbowy, ZUS) w tym powstałe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

– nieopłacone rachunki (prąd, gaz, telefon, inne – opłaty eksploatacyjne) i opłaty mieszkaniowe (czynsz),

– długi nie wskazane powyżej, których dłużnik nie jest w stanie zweryfikować, ale nie zataił ich celowo.

 

Jakich długów nie obejmuje upadłość konsumencka?

 

1) o charakterze alimentacyjnym,

2) wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,

3) do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny,

4) do wykonania orzeczonego przez sąd w trybie art. 46 k.k. obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, aczkolwiek aktualna kwalifikacja tej konstrukcji jako środka  kompensacyjnego stawia pod znakiem zapytania zasadność tego wyłączenia,

5) do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,

6) do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,

7) których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

8) długi, które powstały po dacie ogłoszenia upadłości

 

Uwaga! Powyższe wyliczenie ma charakter wyczerpujący. Mianowicie, wszystkie inne długi nie zawarte w w/w katalogu podlegają umorzeniu