CZEGO SYNDYK NIE ZAJMIE

Czego syndyk nie zajmie? Różnica między postępowaniem upadłościowym, a egzekucyjnym

 

W postępowaniu upadłościowym obowiązują takie same przepisy jak w postępowaniu egzekucyjnym. Innymi słowy syndyk nie zajmie, a następnie nie sprzeda przedmiotów, których nie zajął komornik.

Art. 63 prawa upadłościowego mówi, że w skład  masy upadłości nie wchodzi:

1) mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.);

2) wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu;

3) kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom;

4) środki pieniężne znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).

Syndyka obowiązują takie same przepisy jak komornika przy egzekucji. Na przykład jeśli komornicy nie zajmują i spieniężają sprzętów o małej wartości ( wieloletnie i zużyte) to syndyk również tego nie zajmie.

Dzięki powyższym regulacją dłużnik ma możliwość zapewnienia sobie i swojej rodzinie środków niezbędnych na utrzymanie. Należy zwrócić uwagę, że powyższe wyłączenia są minimalne. W postępowaniu upadłościowym dłużnik ma możliwość w większej wysokości uzyskać środki spod zajęcia. W przypadku dłużnika prowadzącego samodzielnie gospodarstwo domowe łącznie dłużnik po ogłoszeniu upadłości będzie otrzymywał 150 % określonej na podstawie art. 8 usta. 1 z 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Jeśli dłużnik ma na utrzymaniu inne osoby np. dzieci, rodziców środki wolne stanowią iloczyn liczby osób pozostających na utrzymaniu oraz upadłego i 150 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Uwaga! Z  upadłości konsumenckiej dopuszczalne jest zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń, oprócz kwot wskazanych powyżej z powodu powstania szczególnych okolicznościach. Takiej możliwości nie ma w postępowaniu egzekucyjnym.

Jest  to możliwe w przypadku występowania szczególnych potrzeb upadłego (np. wydatki na leczenie, dziecko niepełnosprawne) i osób pozostających na jego utrzymaniu.  Konieczne jest wtedy złożenie wniosku do sędziego- komisarza, który władny jest do jego rozpatrzenia.

Przykład:

Dłużnik wychowuje niepełnosprawne dziecko. Dziecko powinno mieć zapewniony odrębny pokój. Wówczas koszty mieszkaniowe są wyższe. To jest szczególna okoliczność.

 

Czy warto jest  obawiać się kontaktu z syndykiem?

 

Z doświadczenia zawodowego, syndyk w zależności od stosowanej praktyki odwiedza dłużnika w jego miejscu zamieszkania jeden raz. Często jednak syndycy w ogóle nie odwiedzają dłużników, a jeśli ma się spotkać z dłużnikiem, to jest to wcześniej zaplanowane spotkanie. W przeciwieństwie do komornika, dłużnik może jego nachodzić niezapowiedzianie. W czasie całego postępowania upadłościowego w zależności od potrzeby, może to być od 1 do 2 spotkań. Kontakt z syndykiem jest zwykle telefoniczny, e-mail, czy w siedzibie syndyka.

Nie martw się jeśli  wcześniej miałeś komornika. Syndyk nie spienięża sprzętów domowych. Syndyka obowiązują takie same przepisy likwidacji masy upadłościowej jak komornika przy egzekucji. Na przykład jeśli komornicy nie zajmują i spieniężają sprzętów o małej wartości (wieloletnie i zużyte) to syndyk również tego nie zajmie.