UKŁAD W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

Układ to porozumienie między wierzycielami a upadłym , który ustala wysokość i okres spłaty zobowiązań obejmuje jakie wysokości zobowiązania nie zostaną spłacone i po zrealizowaniu układu umorzone.

Jest możliwe zachowanie majątku inaczej uniknięcie upłynnienia wszystkich ruchomości i nieruchomości, ściągnięcie wierzytelności. Powyższa możliwość występuje w przypadku, kiedy :

-możliwości zarobkowe i sytuacja zawodowa wskazuje na zawarcie układu do pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu oraz możliwość zawarcia układu z wierzycielami.

Okoliczności możliwości zarobkowych występują w przypadku gdy:

– upadły ma duże możliwości zarobkowe obecnie 

– które mogą wystąpić w niedalekiej przyszłości np. uprawnienia zawodowe

Układ co do zasady jest zawierany na okres nie przekraczającym 5 lat .

(Art. 490 )

„W przypadku  gdy w skład masy upadłości wchodzi nieruchomość służąca zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika lub osób znajdujących się na jego utrzymaniu, układ może być zawarty na okres przekraczający pięć lat, jeżeli przewiduje zachowanie nieruchomości przez dłużnika.”

– gdy upadły posiada majątek o dużej wartości w stosunku do długów

Poniższe postępowanie jest skierowane do zamożnych dłużników, którzy będą w stanie zaoferować opłacalny dla wierzycieli propozycje układowe. W ten sposób dłużnik pozostaje właścicielem nieruchomości (np. domu, mieszkania , willi) .Sąd bez wniosku dłużnika może sam skierować postępowanie w celu zawarcia układu.

Powyższe postępowanie kończy się umorzeniem pozostałych zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.