TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Tarcza Anykryzysowa, czyli pomoc obwarowana warunkami i magicznym progiem 15.681 zł

W dniu 28 marca 2020 r. Sejm przyjął ustawę potocznie nazywaną „tarczą antykryzysową”. Faktycznie jest to ustawa nowelizująca wiele ustaw, m.in. ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa łącznie zawiera 180 stron. Obecnie tarcza antykryzysowa trawiła do Senatu. Wsparcie finansowe nie jest bezwarunkowe i głównie zależy od wysokości obrotów przedsiębiorców.

 

Poniżej najważniejsze formy pomocy związku z kryzysem wywołanym pandemią koronowirusa. Pomoc nie jest udzielana automatycznie, niezbędny jest wniosek oraz spełnienie warunków.

 

Pomoc dotycząca wszystkich przedsiębiorców (Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, w tym Mikroprzedsiębiorcy)

 

Przyczyna Forma pomocy Warunki
Przestój

(zamknięcie przedsiębiorstwa z powodu kwarantanny)

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników w maksymalnej wysokości 1533,09 zł na pracownika

(50 % wynagrodzenia minimalnego, pracodawca opłaca składki ZUS od tej kwoty)

 

Spadek obrotów to spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

-nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub

nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego

 

Uwaga przy przestoju: pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy o połowę, ale nie mniej niż od połowy etatu przy czym wynagrodzenie po obniżeniu nie może być niższe niż 2600 zł brutto

Uwaga spadek obrotów: pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy maksymalnie o 20 %, ale nie mniej niż do połowy etatu

Spadek obrotów

(Obniżenie wymiaru czasu pracy)

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników w maksymalnej wysokości 2452 zł na pracownika

(40 % przeciętnego wynagrodzenia)

 

 

Istotne pogorszenie warunków zatrudnienia Pracodawca może obniżyć wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, prowizje, 13-pensje,zawieszenie nagród, inne świadczenia wchodzące w skład wynagrodzenia

 

Uwaga! Pracodawca ma prawo skorzystać jednocześnie z postojowego i dopłat do wynagrodzeń z tytułu obniżonych obrotów. Przykładowo jeden dział w przedsiębiorstwie nie pracuje (postojowe) stosujemy obniżenie pracownikom etatu po połowy, przy zachowaniu wynagrodzenia 2600 zł brutto, inny dział pracuje na mniejszych obrotach (świadczenie z tytułu obniżonych obrotów) wynagrodzenie pracownicy otrzymują mniejsze o 20%.

 

Uwaga! Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia pracowników objętych wsparciem z tytułu tarczy antykryzysowej przez czas dofinansowania ora okres równy temu okresowi, po jego zakończeniu. Naruszenie powyższych obowiązków skutkuje obowiązkiem zwrotu dofinasowania w zakresie w jakim nie zostały dotrzymane warunki.

 

Wsparcie dla samozatrudnionych i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne

 

  Warunki
Formy pomocy Samozatrudniony Zleceniobiorca/ Umowa o dzieło
Przestój: Wsparcie w kwocie jednorazowej 80 % wynagrodzenia minimalnego- 2080 zł, brak oskładkowania i opodatkowania – nie zawieszenie działalności gospodarczej, przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 % niższy od przychodu uzyskanego w poprzednim miesiącu i nie był wyższy niż 15 681 zł,

– zawiesił działalność gospodarczą, przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy niż 15 681 zł

Umowa zlecenia została zawarta nie później niż 1 lutego 2020 r., wynagrodzenie z miesiąca marca wynosi co najmniej 1 300 zł, jeśli niższe, wynagrodzenie tyle ile w umowie.

 

 

Umorzenie składek ZUS na 3 miesiące

 

Osoby samozatrudnione oraz na umowie cywilnoprawnej mogą również liczyć na 14-dniowy zasiłek opiekuńczy na dziecko do 8 lat, jednakże nie może występować zaległość w płatności składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

 

 

Uwaga! Można łączyć świadczenia postojowe z zwolnieniem z opłat ZUS i dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym.

 

Wsparcie dla Mikroprzedsiębiorcy (przedsiębiorstwo które zatrudnia od 1 do 9 osób i w ciągu dwóch ostatnich lat obrachunkowych miało przychód nie większy niż 2 mln euro)

 

Forma pomocy
Umorzenie składek ZUS za pracowników i przedsiębiorcy)  dotyczy wszystkich składek społecznych oraz ubezpieczenie zdrowotne za 3 miesiące 2020r.
Niskooprocentowana pożyczka do 5 tys. zł z Urzędu Pracy (termin spłaty max  12 miesięcy na bieżącą spłatę zobowiązań lub inne cele.  Zobowiązanie się do utrzymania przez okres 6 miesięcy stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. powoduje umorzenie pożyczki wraz z odsetkami.)

 

Uwaga! Na czas zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii zawieszone będą obowiązki w zakresie badań okresowych.

 

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Pracodawca ustala w porozumieniu z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi albo zakładową organizacją związkową albo przedstawiciele pracowników.

 

Przedstawiciele pracowników będą wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy, jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

 

Definicja Pracownika w rozumieniu ustawy

Pracownikiem jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.