PLAN SPŁATY WIERZYCIELI

Co to jest plan spłaty?

 

Plan spłaty jest harmonogram spłaty wierzycieli. Obejmuje:

– czas spłaty długów,

– wykaz wierzycieli, wierzytelności uznanych w toku postępowania upadłościowego,

– kwotę zaspokojenia,

– jaka część zobowiązań upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłego zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

– czy do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia długów doszło umyślnie (celowo) czy w skutek rażącego niedbalstwa.

Czas spłaty długów jest ustalany w dwóch widełkach:

– w przypadku powstania niewypłacalności  nie w skutek działań umyślnych  lub w skutek rażącego niedbalstwa plan spłaty wierzycieli nie może być dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy,

– w przypadku kiedy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące

 

Jakie są obowiązki upadłego po ustaleniu planu spłaty wierzycieli?

 

Po ustaleniu planu spłaty wierzycieli dłużnik jest zobowiązany:

– nie może podejmować działań (czynności prawnych)  które mogą pogorszyć sytuację majątkową, tj., zmniejszyć możliwość do wykonania planu spłaty wierzycieli,

– przedkładanie rokrocznie do  końca kwietnia, sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody, spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

Uwaga! Syndyk jest do momentu ustalenia planu spłaty wierzycieli