KTO MOŻE OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

 

Upadłość konsumencką wbrew potocznej nazwie, nie dotyczy wyłącznie konsumentów. Oddłużyć się mogą również byli przedsiębiorcy. Wystarczające jest aby w chwili złożenia wniosku przedsiębiorca był wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, krajowego rejestru sądowego- w odniesieniu do wspólników. Likwidacja długów obejmuje również osoby fizyczne- rolników i które nie prowadzą jednocześnie innej działalności gospodarczej i zawodowej.

Upadłość może ogłosić osoba która jest niewypłacalna. Niewypłacalność to jest brak możliwości spłaty swoich długów, a z upływem każdego miesiąca zadłużenie rośnie, a nie maleje. W upadłości konsumenckie koszty mogą być ponoszone tymczasowo przez Skarb Państwa. Po zakończeniu natomiast umorzone. Wystarczające jest posiadania chociażby jednego wierzyciela.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przychód nie przekracza w żadnym  miesiącu 50%  minimalnego wynagrodzenia za pracę, o ile prowadząca ją osoba w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. W takim przypadku taka osoba nie ma obowiązku dokonania wpisu do CIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej). W przypadku jednak złożenia wniosku do CIDG z dniem dokonania wpisu staje się przedsiębiorcą . W dniu określonym we wniosku, działalność ta staje się działalnością gospodarczą. Podsumowując, do momentu dokonania wpisu osoby do CIDG, która spełnia wymogi zawarte w art. 5 ust.1 Prawa Przedsiębiorców, nie jest w rozumieniu prawa upadłościowego przedsiębiorcą. W takim przypadku kwalifikuje się do prowadzenia postępowania wobec osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (upadłość konsumencka).

Upadłość  konsumencką może dokonać również osoba, która ma zobowiązania publiczno prawne.

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczej nie może ogłosić upadłości konsumenckiej . W takim przypadku powinna złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca. 

Wystarczające jest, aby dłużnik utracił zdolność do spłaty choćby jednego wymagalnego zobowiązania kredytu (np. spłaty rat z tytułu jednej zawartej umowy kredytu).

Upadłość konsumencką można również ogłosić posiadając wyłącznie  zobowiązania publiczno prawne.

Przykład:

Były przedsiębiorca posiada zaległości wobec Urzędu Skarbowego z tytułu niepłacenia podatku VAT w wysokości 50 tys. zł. , a wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nie płacenia składek na pracowników w łącznej wysokości 20 tys. Konsument posiada jeden dochód  w postaci wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia.