ETAPY UPADŁOŚCI

Jakie są etapy upadłości konsumenckiej uproszczonej (pod kątem upadłego)?

 

  1. złożenie wniosku,
  2. wydanie postanowienie o ogłoszeniu upadłości i wyznaczenie syndyka (Sąd ma obowiązek rozstrzygnąć wniosek w terminie 2 miesięcy),
  3. zgłoszenie wierzytelności przez wierzycieli (w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości syndykowi),
  4. sporządzenie listy wierzytelności przez syndyka, zatwierdzenie przez sędziego komisarza,
  5. przeprowadzenie likwidacji masy upadłości ( Syndyk może upoważnić upadłego do dokonania sprzedaży ruchomości (potocznie przedmiotów).

Uwaga! Wyboru sposobu likwidacji dokonuje samodzielnie syndyk.

  1. Przygotowanie przez syndyka projektu planu spłaty wierzycieli.

Uwaga! Upadły oraz wierzyciele w terminie 14  mogą ustosunkować się projektu planu spłaty, przedstawić własne propozycje, np.: okresu spłaty, wysokości zaspokojenia wierzycieli,

  1. Sąd ustala plan spłaty albo umarza zobowiązania bez ustalania planu spłaty albo umarza warunkowo zobowiązania bez ustalania planu spłaty
  2. Zrealizowanie planu spłaty skutkuje wydaniem przez Sąd postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości (tj. zwolnienie z obowiązku spłaty niespłaconych długów).

Uwaga ! Zatwierdzenie planu spłaty skutkuje umorzeniem zwieszonych postepowań egzekucyjnych dotyczących długów powstałych przed dniem wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.