ŚMIERĆ A UPADŁOŚĆ

Śmierć upadłego w toku postępowania

 

Jeśli śmierć upadłego nastąpiła po ogłoszeniu jego upadłości, to nie powoduje to zakończenia postępowania upadłościowego. Ono toczy się dalej. Nie jest konieczne zawieszanie postępowania upadłościowego do czasu wstąpienia spadkobierców do postępowania.

Spadkobierca upadłego ma prawo, ale nie musi uczestniczyć w tym postępowaniu upadłościowym.

Sędzia-komisarz w takim przypadku powinien zapytać spadkobierców, czy zgłaszają swój udział w postępowaniu upadłościowym. W przypadku gdy spadkobiercy odmówią lub Sędzia-komisarz nie zna spadkobierców ustanawia kuratora spadku.

Kurator tak samo jak Syndyk ponoszą pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek nieprawidłowo wykonywanych obowiązków. Kurator otrzymuje za to wynagrodzenie.

W momencie umorzenia lub uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego kurator zakańcza swoją funkcję.

Prawa i obowiązki spadkobiercy, który zdecydował się uczestniczyć  w postępowaniu upadłościowym zmarłego:

-wskazanie gdzie się znajduje majątek należący do masy upadłościowej oraz wydanie go syndykowi,

-udzielenie syndykowi wszelkich wyjaśnień i wydanie potrzebnych dokumentów.

W postępowaniu upadłościowym spadkobierca wykonuje tylko obowiązki i uprawnienia zmarłego. Upadłym w dalszym ciągu pozostaje osoba zmarła.

 

Upadłość po śmierci dłużnika

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości byłego przedsiębiorcy dotyczy również osoby zmarłej. Inaczej mówiąc można ogłosić upadłość osoby, która de facto już nie żyje.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej po śmierci  dopuszczalne jest wyłącznie wobec osób fizycznych, spełniających wymogi do wszczęcia postępowania upadłościowego za życia. Inaczej mówiąc jest to :

  • Osoba fizyczna, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, pomimo nie dopełnienia obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej we właściwym rejestrze*
  • Osoba fizyczna, która za życia przestała być wspólnikiem osobowych spółek handlowych*
  • Osoba fizyczna, która za życia była przedsiębiorcą i  po zaprzestaniu przez nią działalności gospodarczej*

*Wobec tych trzech kategorii osób nie może upłynąć więcej niż rok od dnia  zaprzestania prowadzenia działalności, wykreślenia z właściwego rejestru.

W takim przypadku zamiast zmarłej osoby w postępowaniu występuje spadkobierca/spadkobiercy wobec, których zostało wydane prawomocne postanowienie o spadku albo prawomocne postanowienie dziedziczenia.

Jeżeli udział spadkowy został sprzedany przed wydaniem postanowienia…..

Może również wystąpić sytuacja, kiedy zostanie sprzedany udział w masie spadkowej/spadku, W takim przypadku nabywca tego udziału, jeżeli umowa została zawarta przed ogłoszeniem upadłości, wstępuje w imieniu zmarłego.

Wniosek o ogłoszenie upadłości przysługuje w takim przypadku : wierzyciel , zarządca sukcesyjny, spadkobierca (rozwiedziony małżonek-już nie) każde z dzieci lub rodziców zmarłego chociażby nie dziedziczyli po nim majątku.