UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Jaki jest cel postępowania upadłościowego, a postępowania egzekucyjnego?

 

Zadaniem postępowania upadłościowego jest na równi oddłużenie i zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Przy czym spłata długów inaczej wygląda niż w postępowaniu egzekucyjnym. Postępowanie upadłościowe kończy się całkowitą uwolnieniem się od długów. Dłużnik nie ma już żadnych wierzycieli, zobowiązań.  Spłata długów jest ograniczona, faktycznymi możliwościami upadłego i sprowadza się do częściowego zmniejszenia długów, a z pozostałej części (często przeważająca wysokość długów) jest zwolniony z  obowiązku spłaty.

Postępowanie egzekucyjne, przy niskich dochodach, dużej liczbie wierzycieli, prowadzone jest aż do całkowitej spłaty wierzycieli lub przedawnienia. Postanowienie o umorzeniu postępowania z uwagi na bezskuteczność egzekucji, może być w każdej chwili podjęte. Dłużnik ma wiele zajęć komorniczych, przez komorników z różnych miejscowości. Piętrzą się koszty egzekucji, rosną odsetki, które powodują, że dłużnik nie jest w stanie dokonać spłaty zadłużeń. Dłużnik ma zajmowany rachunek bankowy, wierzytelności z tytułu zwrotu podatku,  wynagrodzenie za pracę, inne źródła dochodu. Komornicy wzywają pisemnie do wskazania całego swojego majątku.

 W sytuacji posiadania jednego źródła dochodu o niskiej wartości, dłużnik nie jest w stanie spłacić zadłużenia, które rośnie. Niejednokrotnie spłata sprowadza się jedynie do zmniejszenia wysokości odsetek. Tak zwana należność główna przez wiele lat jest w tej samej wysokości. W ten sposób dłużnik jest w spirali długów. Postępowania są wszczynane, następnie umarzane z powodu bezskuteczności egzekucyjnej i ponownie wszczynane.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej skutkuje zawieszeniem toczących się z mocy prawa postępowań egzekucyjnych. W dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej Sąd  ma obowiązek w najszybszy sposób powiadomić o wydanym postanowieniu komorników, których dłużnik wskazał we wniosku zgłaszając upadłość konsumencką. Może tego dokonać za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. tel., fax, czy e-mail. Jest to obowiązek ustawowy. Postanowienie ogłoszenia upadłości jest skuteczne i wykonalne już w dniu jego wydania. Nie jest zatem konieczne doręczenie postanowienia, aby zaczęło obowiązywać.