WNIOSEK O UPADŁOŚĆ

W jakiej formie należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

 

Aktualnie, wniosek składany jest elektronicznie za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych działającego w ramach Portalu Rejestru Sądowych. Dostęp do portalu można uzyskać pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krz .

 

Co zawiera wniosek o ogłoszenie upadłości?

 

1)         imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

1a)       NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;

2)         wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

3)         wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

4)         aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

5)         spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

6)         spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

7)         listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;

8)         informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;

9)         informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;

10)       informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;

11)       oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Sporządzenie wniosku należy dokonać rzetelnie, ponieważ mogą powstać z tego tytułu poważne konsekwencje.  Sąd z urzędu  obligatoryjnie zakończy postępowanie upadłościowe (umorzy je):

– dłużnik nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów

– w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków (np. obowiązek informacyjny),

Należy zaznaczyć, że w przypadku udowodnienia przez dłużnika, że w/w uchybienia są nie są istotne, lub kontynuowanie  postępowania jest zasadne względami słuszności lub względami humanitarnymi, Sąd będzie nie umorzy postępowania upadłościowego.

– dane podane w wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą, niezupełne

Również w tym przypadku w przypadku udowodniania, że w/w niezgodność, niezupełność nie jest istotna lub kontynuowanie  postępowania jest zasadne względami słuszności lub względami humanitarnymi, Sąd będzie nie umorzy postępowania upadłościowego.

 

W jakim terminie Sąd ma obowiązek rozparzyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

 

Zgodnie z przepisami , Sąd upadłościowy ma obowiązek rozstrzygnąć wniosek w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Zażalenie na postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd rozpatruje w terminie miesiąca od dnia przedstawienia akt. W praktyce w zależności od Sądu, obłożenia ilością spraw są to terminy dłuższe lub krótsze. Przykładowo Sądzie w Gdańsku na ogłoszenie upadłości może czekać co najmniej kilka miesięcy, w Sądzie w Koszalinie niekiedy kilka tygodni.